Browsing by Author Chen, Mao-Jie

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
1979PIN光二極體之設計及製造黃鋕銘; Huang, Zhi-Ming; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980以磷擴散法除去矽晶內之雜質蔡毓琵; Cai, Yu-Chen; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980以複矽處理法減除矽晶片中之缺陷陳春男; Chen, Chun-Nan; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980利用Nd:YAG雷射的輻射研製矽-PN接面之二柱體陳鉅棟; Chen, Ju-Dong; 劉濬堯; 陳茂傑; Liu, Jun-Yao; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1979在氧化前以磷原子擴散在背面產生之斷層去除氧化時產生之矽疊晶錯誤陳志宏; Chen, Zhi-Hong; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1992矽化鉑/複晶矽接觸電阻之研究詹天皓; Zhan, Tian-Hao; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1991矽化鉑在積體電路應用上之材料性質與製程技術崔秉鉞; Cui, Bing-Yue; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1988矽化鉑屑特基能障紅外線檢測器王明材; Wang, Ming-Cai; 陳茂傑; 謝太炯; Chen, Mao-Jie; Xie, Tai-Jiong; 光電工程學系
1982矽化鎢(Wsi□ )薄膜之製備及其氧化特性鐘德裕; Zhong, De-Yu; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980矽質PIN接面型及透穿崩潰型光二柱體之設計及製作楊國鏘; Yang, Guo-Qiang; 劉濬堯; 陳茂傑; Liu, Jun-Yao; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980矽質透穿崩潰型光二極體之設計及製作謝清麟; Xie, Qing-Lin; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980複晶矽氧化層的電特性研究吳仲佑; Wu, Zhong-You; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1980複晶矽熱生長氧化層之成長輿傳導特性劉丁仁; Liu, Zheng-Ren; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1991鈷矽合金問題探討與解決楊汎美; Yang, Fan-Mei; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1991鉑-磷化銦系統蕭特基接觸特性之研究李坤成; Li, Kun-Cheng; 陳茂傑; 雷添福; Chen, Mao-Jie; Lei, Tian-Fu; 電子研究所
1979離敏場效電晶體之研究陳鴻麟; Chen, Hong-Lin; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所
1982雷射處理與熱處理對複晶矽及其氧化層電特性的影響吳碧涼; Wu, Bi-Liang; 陳茂傑; Chen, Mao-Jie; 電子研究所